Zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach projektu SEAPLANSPACE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja kandydatów na szkolenia w ramach projektu SEAPLANSPACE zostanie zakończona w dniu 06.12.2019 r.

Serdecznie dziękujemy Państwu za duże zainteresowanie naszymi szkoleniami.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Projektu SEAPLANSPACE


Szanowni Państwo,

    W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego – Lidera projektu SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance realizowanego w ramach Programu Interreg South Baltic 2014-2020 (STHB.04.01.00-22-0111/17-00) zapraszamy na szkolenia osoby zainteresowane pozyskaniem lub poszerzeniem praktycznej wiedzy w zakresie instrumentów morskiego planowania przestrzennego na rzecz  zrównoważonego zarządzania morzem. Szkolenia mają istotne znaczenie w związku z wdrożeniem Planów Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

     Zaproszenie skierowane jest w szczególności do osób zatrudnionych w administracji, w tym w administracji morskiej, samorządzie terytorialnym, sektorze prywatnym, oraz do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych pozyskaniem zupełnie nowych kompetencji w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem.

    Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów obejmujących zagadnienia praktyczne (studium przypadku). Wykładowcami będą polscy i zagraniczni eksperci. W przypadku zajęć prowadzonych w języku angielskim zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.

    Zajęcia realizowane będą w Trójmieście i zgodnie  z zapotrzebowaniem w  Szczecinie, w wymiarze 80 godzin szkoleniowych, w okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Miejscem realizacji zajęć z ekspertami zagranicznymi będzie Gdańsk.

   Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w projekcie SEAPLANSPACE, jak również Ramowy Program Szkoleń znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie SEAPLANSPACE oraz na stronie internetowej https://seaplanspace.ug.edu.pl/.

    Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu SEAPLANSPACE, pokój 2080 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, tel. +48 58 523 2812, e-mail:  seaplanspace@ug.edu.pl.

Kontakt w sprawie rekrutacji na szkolenia: tel. +4858 5236693; e mail: seaplanspace@ug.edu.pl

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Projektu SEAPLANSPACE

 

As the representatives of Gdańsk University – Leader of the SEAPLANSPACE Project – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance cofounded by the Interreg South Baltic Programme 2014-2020 we would like to invite anyone interested in acquiring new or improving already possessed practical knowledge in the field of maritime spatial planning instruments for sustainable marine governance. This invitation is especially topical in the light of forthcoming deadline for the implementation of marine spatial plans in the EU Member States.

We would like to invite especially participants working in the public administration, marine business and NGO’s, as well as students and graduates interested in acquiring quite new competences in the process of the marine spatial planning.

The courses will be organized in the form of practical workshops including practical elements (among others case studies of the real and existing conflicts in marine spatial planning). The lecturers will be Polish and foreign experts. For those lectures held in English organizer provides for simultaneous translation.

The courses will be held in Gdańsk and, as needed, in Szczecin. The course duration is 80 hours. It will take place between November 2019 and June 2020. In all the cases the place in which the lectures with foreign experts will be held is Gdańsk.

More detailed information as well as those application forms and Framework Training Programme can be found at https://seaplanspace.ug.edu.pl/.

All additional information can be acquired in the SEAPLANSPACE Projects Office, room 2080 Faculty of Law and Administration University of Gdańsk Bażyńskiego street no 6. 80-309 Gdańsk e-mail: seaplanspace@ug.edu.pl.

Information about recruitment:  phone: +4858 5236693; e mail: seaplanspace@ug.edu.pl

Let’s become a specialist in the new „seaspace” labour field.