SEAPLANSPACE Workshops Evaluation Report

 


Harmonogram szkolenia SEAPLANSPACE

 


spotkania Seaplanspace

 


 

Druga edycja szkolenia w ramach projektu SEAPLANSPACE rozpoczęła się w terminie: dla grupy pierwszej 18.09. br., a dla grupy drugiej 19.09. br. W związku z zagrożeniem epidemicznym, pierwsza część szkoleń będzie odbywać się w formie zdalnej


EWALUACJA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEAPLANSPACE (listopad 2019 – marzec 2020) – PODSUMOWANIE BADANIA OPINII UCZESTNIKÓW PIERWSZEJ EDYCJI SZKOLEŃ  

Podstawowym celem szkolenia zrealizowanego w ramach projektu SEAPLANSPACE było wzmocnienie kompetencji pracowników administracji, sektora prywatnego, studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. Analiza wyników testów po ukończeniu szkolenia wykazała średni przyrost wiedzy uczestników/czek o 37,06%, przy jednoczesnym uzyskaniu 100% bezbłędnych odpowiedzi przez blisko połowę osób wypełniających post-test. Zatem najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonej ewaluacji jest potwierdzenie osiągnięcia celu szkolenia, a tym samym przyczynienie się do zrealizowania celu projektu SEAPLANSPACE.

Ponadto z wypowiedzi uczestników/czek wynika potrzeba kontynuowania tego rodzaju wsparcia. Respondenci byli zainteresowani dalszym poszerzaniem wiedzy z zakresu MSP. Podkreślano, że 80 godzin szkolenia dostarczyło sporą dawkę praktycznej wiedzy z zakresu MSP. Jednocześnie uczestnicy wyrażali zainteresowanie dalszym poszerzaniem w przyszłości wiedzy na temat morskiego planowania przestrzennego. Sugerowano przygotowanie dalszych szkoleń, a także opracowanie programu interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem.

Bardzo istotny z punktu widzenia pełnego osiągnięcia celu szkolenia był dobór beneficjentów – przeszkolono osoby reprezentujące różne grupy interesariuszy przy odpowiedniej dywersyfikacji grupy uczestników, zarówno ze względu na miejsce zatrudnienia, branżę, doświadczenie zawodowe, wiek itp. Pozwoliło to na uzyskanie wartości dodanej podczas warsztatów – wymiany informacji i doświadczeń oraz nawiązania relacji, które będą wykorzystywane w dalszej pracy uczestników/ czek, w tym w kontaktach związanych z wdrażaniem Planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

Wyniki ewaluacji zostaną uwzględnione przy przygotowywaniu drugiej edycji szkolenia w Polsce, a także jako dobre praktyki przekazane partnerom projektu SEAPLANSPACE.

EVALUATION OF THE 1ST EDITION OF THE SEAPLANSPACE WORKSHOPS: NOVEMBER 2019 – MARCH 2020

The main goal of the SEAPLANSPACE trainings were strengthening the capacity of the administration, business, students and graduates in Maritime spatial planning instruments for sustainable marine governance, particularly improving the skills and sharing experiences in the countries of South Baltic Region.

The pre- and post-tests were run during the workshops (at the beginning and end). Analysis of the scores after the first Polish SEAPLANSPACE workshops edition shows an average gross at 37,06 percent. Meanwhile almost half of the participants had 100% correct answers in the final test.

The most important conclusion of the evaluation is the confirmation of the achieving  of the goal of the trainings and thus the contribution to the SEAPLANSPACE project aims. The participants statements confirm the need to continue this kind of support. The respondents were interested in further expanding their knowledge about MSP. Students recognized that 80 hours of trainings is large dose of practical MSP knowledge and expressed their interest in extending it further in the future. It was suggested to organize further workshops, as well to prepare interdisciplinary postgraduate studies on MSP and sustainable marine governance. The selecting of the target group was very important for achievement of the project goals The participants representing different kinds of stakeholders were trained.

The target group was diversified with different places of employment, branches, experiences, age etc. Because of that the added value was achieved – the information and experiences exchange as well as lessons learned. Networking and new relationships established will be very useful for participants in their future work, particularly in Maritime Spatial Plan implementation. The evaluation results will be considered in the second edition of the trainings and will be transferred to all the SEAPLANSPACE partners as the good practices.


Raport ewaluacyjny – pierwsza polska edycja szkoleń


W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim zostały wstrzymane do odwołania (Zarządzenie nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 r.).

W związku z powyższym, druga edycja szkoleń SEAPLANSPACE została przełożona i rozpocznie się w drugiej połowie września 2020 r. Zajęcia będą prowadzone w formie webinariów oraz w formie stacjonarnej (Gdańsk/Szczecin). Część międzynarodowa szkolenia w formie mieszanej (zdalnie oraz warsztatów stacjonarnych). W przypadku, gdyby warsztaty stacjonarne ze względu na zagrożenie epidemiczne nie były możliwe, całość szkolenia przeprowadzona zostanie zdalnie.

 

Due to the restrictive and preventive measures put into place by the University of Gdańsk, the second edition of the SEAPLANSPACE Training in Gdańsk/Szczecin has been postponed and will start in September 2020. [ read more ]


Szanowni Państwo,

W dniu 26 stycznia 2020 roku zakończyła się pierwsza edycja szkoleń w ramach realizowanego Projektu SEAPLANSPACE Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanego w Uniwersytecie Gdańskim, współfinansowanego ze środków programu Interreg South Baltic 2014-2020. Szkolenia prowadzone  są równocześnie przez partnerów projektu SEAPLANSPACE z państw Południowego Bałtycku w tym m.in.  z Danii, Szwecji, Litwy. W pierwszej polskiej edycji szkoleń wzięło udział 83 uczestników. Zajęcia prowadzone są przez polskich i międzynarodowych specjalistów, zajmujących się problematyką morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem. Program szkoleń obejmuje pięć modułów tematycznych. W pierwszej edycji zajęcia prowadzili specjaliści z Wydziału Nauk Społecznych: dr.hab. Sylwia Mrozowska prof.UG, dr Barbara Kijewska; z Wydziału Oceanografii i Geografii: dr hab. Urszula Janas, prof. UG, dr Ewa Szymczak, dr hab. Katarzyna Smolarz, prof.UG, dr Halina Kendzierska, dr hab.inż. Konrad Ocalewicz, prof.UG, dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska; z Wydziału Ekonomicznego: prof. dr hab. Jacek Zaucha, dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG, dr hab. Ernest Czermański, mgr Jakub Jankiewicz; z Wydziału Prawa i Administracji: prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, dr hab. Monika Adamczak –Retecka, prof.UG; oraz specjaliści zewnętrzni:  mgr Magdalena Matczak, Suzanne Altvater, Angela Schultz-Zehden, dr Kira Gee oraz prof. Ramunas Pavilanskas.

Szkolenia w ramach drugiej edycji rozpoczną się odpowiednio 12 marca 2020 r. w Szczecinie i 14 marca 2020 r. w Gdańsku.

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest tutaj .

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Zapraszamy na szkolenia SEAPLANSPACE.


Uczestników szkolenia SEAPLANSPACE serdecznie zapraszamy na pierwsze zajęcia. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące lokalizacji zajęć, transportu, rozliczania zwrotów kosztów dojazdu itp.

Miejsce szkolenia:

Zajęcia grupy w Gdańsku – soboty / niedziele – sala nr , Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6, kampus Gdańsk Oliwa

Zajęcia grupy w Szczecinie – czwartki / piątki – sala szkoleniowa w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl.Stefana Batorego 4, Szczecin

 

Dojazd:

Dla osób, które zgłaszają się w podróży samochodem na terenie kampusu w czwartki / piątki – wjazd bramą nr 2 (od strony Rektoratu)


W weekendy wjazd na teren kampusu – wolny, nie ma potrzeby wcześniejszego zgłoszenia wjazdu

Noclegi:

Osoby korzystające z noclegów są zakwaterowane w Hotelu Oliwskim. Noclegi dla osób z grup 1 i 2 – z piątków na soboty oraz z soboty na niedziele; dla osób z grupy 3: środy- czwartki oraz z czwartki- piątki

Dotarcie z hotelu na WPiA –

Regulamin_rozliczenie kosztów dojazdu_ SEAPLANSPACE